Онлайн резултати
Адрес
4023 гр. Пловдив жк ТРАКИЯ ул. "Съединение" №42
Телефони
Регистратура 032/26 11 10 032/26 11 00 0885 188 700
Детска Регистратура 032/26 11 20 032/68 28 85
Аптека Запад 032/26 11 07
Аптека Марешки 032/28 04 24
Оптика 032/26 11 12
Факс
032/68 28 90
Лице за контакти
Гл. медицинска сестра А. Каракашиян 032/26 11 62 Счетоводство К. Рибарова 032/26 11 02
dkc5_plovdiv@abv.bg
Автобусни линии
4, 10, 17, 18, 21, 24, 66, 93, 99

Защита на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящото съобщение има за цел, в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД, да Ви информира за извършваните от "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само "Регламент 2016/679" или "ОРЗД") и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

"ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД e ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЗЛЗ и предоставя медицински услуги на гражданите на територията на гр.Пловдив и региона.

Данни за контакт с "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД:

Местоположение
Държава: България
Адрес: гр.Пловдив, ул."Съединение" №42
Телефон
+359 32/261 110
Ел. поща
dkc5_plovdiv@abv.bg
Интернет страница
www.dkc5.com

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

"ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД

Държава
България
Адрес
гр.Пловдив, ул."Съединение" №42

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно на:

Ел. поща
dkc5_plovdiv@abv.bg
Телефон
+359 32/261 116

Принципите за защита на личните данни, които "ДКЦ 5 – Пловдив" ЕООД следва са:

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са. Категория лични данни:

За ПЕРСОНАЛ и КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА:

 1. Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, месторождение, адрес по местоживеене,телефони за връзка и др.
 2. Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение , наличие на брак, развод, брой на децата в семейството и тяхната възраст и др.
 3. Относно образованието: документ за придобито образование , квалификация , правоспособност: Вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата (представяне на оригинали) – данните са необходими с оглед спазване изискванията на НАП, НОИ, КТ и други нормативни документи и институции за заемане, респективно за освобождаване от длъжности на лицата.Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато се изискват за длъжността , за която лицето кандидатства
 4. Относно трудовата дейност: съгласно приложените документи за трудов стаж и професионална биография: Професионална биография- данните са от значение при избора на подходящо за съответната длъжност лице. Предоставят се на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо
 5. Относно здравния статус на лицата:удостоверение ТЕЛК, медицинско удостоверение при първоначално постъпване на работа и при прекъсване на трудовото правоотношение за повече от 3 месеца - данните са от значение при заемане на длъжности и изпълнение на функции по трудови правоотношения, изискващи особено висока степен на отговорност, пряка ангажираност и непосредствен досег с хора, в това число и от рискови групи
 6. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидетелство за съдимост, когато се изисква за заемане на длъжността
 7. Банкова сметка – необходима за превеждане на трудовото възнаграждение

За ПАЦИЕНТИ:

 1. Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по местоживеене, постоянен, телефони за връзка и др.
 2. Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение и др.
 3. Относно трудова дейност: месторабота
 4. Относно здравния статус: Лични данни, които се отнасят до здравето; лични данни, които се отнасят до сексуалния живот
 5. Физиологична идентичност: свързани с функциите на човешкия организъм- Диагнози по МКБ
 6. Психическа идентичност-състояние
 7. Социална идентичност - трудова дейност, навици

ЗА СЪКОНТРАХЕНТИ:

 1. Лични данни, отнасящи се до физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по местоживеене, телефони за връзка , имейл–адрес и банкова сметка по договори, сключвани от "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД като наемодател, доставчик или получател, възложител или изпълнител на услуга и/или купувач.

Специални категории данни, които обработваме:

/за целите на превантивната или трудовата медицина, за оценка на трудоспособността на служителя, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на управлението на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз основа на правото на Съюза или правото на държава членка или съгласно договор с медицинско лице и при условията и гаранциите, посочени в параграф 3, на чл.9 от ОРЗД;/

Източник:

Субекта на данни; Други Администратори на лични данни обработвали ЛД на субекта;

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

В ДЕЙНОСТТТА по предоставяне на ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ на физически лица- пациенти като лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ , вкл. и като изпълнител на медицинска помощ по НРД за:

 1. Индивидуализиране на отношенията лекар - пациент
 2. Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за здравето, ЗЛЗ , НРД и др.
 3. Използване на събраните данни за съответните лица за запазване на тяхното здраве
 4. За всички дейности, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на отношенията лекар-пациент – за изготвяне на всякакви документи на лицата в тази връзка
 5. За установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до неговото здраве

В ДЕЙНОСТТА като обработващ лични данни на физически лица - пациенти по договори за изпълнение на медицинска дейност - лабораторни и рентгенови изследвания с възложител – трето лице АЛД и В ДЕЙНОСТТА като наемодател, доставчик или получател, възложител или изпълнител на услуга и/или купувач по договори за доставка на стоки и услуги с трети лица за:

 1. Индивидуализиране на гражданските, наемните и други правоотношения
 2. Изпълнение на нормативните изисквания на НРД, ЗЛЗ, ЗЗ, ЗЗД, ЗСч, ЗДДС и др.
 3. Използване на събраните данни за служебни цели, свързани с организиране на медицинската и извършване на различни видове дейности

В ДЕЙНОСТТА като РАБОТОДАТЕЛ за:

 1. Индивидуализиране на трудовите и гражданските правоотношения
 2. Изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за здравно осигуряване, Кодекса за социално осигуряване, Закона за задълженията и договорите,Закона за държавния архив и др.
 3. Използване на събраните данни за служебни цели, свързани със съществуване, изменение и прекратяване на трудовите и гражданските правоотношения и др. –за изготвяне на всякакви документи на лицата в тази връзка (договори, допълнителни споразумения, документи, удостоверяващи трудов стаж, служебни бележки, справки, удостоверения и др. подобни)
 4. За установяване на връзка с лицето по телефон, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията му по трудови или граждански договори
 5. За водене на счетоводна отчетност, относно възнагражденията на посочените по-горе лица по трудови и граждански договори

В ДЕЙНОСТТА по ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ за:

 1. За опазване и съхранение собствеността на ДКЦ 5-Пловдив ЕООД и обществения ред

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

Предоставяне на специализирана извънболнична медицинска помощ, основана на добрата медицинска практика /по Закон за Здравето, Закона за лечебните заведение, НРД и др./, както и изпълнение на всички поети законови задължения като страна по договор /трудов или граждански/.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

Уведомяваме Ви, че съгласно ЗЗЛД и ОРЗД сте длъжни при промяна на вашите лични данни да ни информирате своевременно, в противен случай ние като Администратор на Лични Данни няма да носим отговорност за актуалност за събраните от нас данни.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ, който може да намерите на сайта на "ДКЦ 5-Пловдив" ЕООД – www.dkc5.com. тук или на гише регистратура.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ОБРАЗЕЦ НА ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК, който може да намерите на сайта на "ДКЦ 5-Пловдив" ЕООД – www.dkc5.com. тук или на гише регистратура.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

"ДКЦ 5-Пловдив" ЕООД НЯМА намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС, без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Като администратор на данни "ДКЦ 5-Пловдив" ЕООД обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението, в срокове както следва:
За Персонал – 50 години; За Кандидати за работа – 1 месец; За Пациенти- 5 години;
За съконтрахенти по договори – 6 години; За видеонаблюдение – до 30 дни;

Вашите права като субект на лични данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени на Длъжностното лице по защита на лични данни;

Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е (За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “ДКЦ 5-ПЛОВДИВ“ ЕООД , можете да го направите на посочените данни за контакт на "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ е необходимо да съберем лични данни за – диагностициране, назначаване на лечение, кореспонденция, идентификация и т.н.

За да сключим с вас трудов или граждански договори е необходимо да съберем лични данни за – изпълнение задълженията ни като работодател и възложител по закон, кореспонденция, идентификация и т.н.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за ОКАЗВАНЕ НА АДЕКВАТНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ОТЧИТАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА НИ ДЕЙНОСТ КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ по НРД за ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА /ЗОЛ/ пред НЗОК. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НИ КАТО РАБОТОДАТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО СКЛЮЧЕНИ С ВАС ДОГОВОРИ.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

"ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

"ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук или да отправите искане на посочените контактни данни на "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: да се легитимирате като субект на данни, така че да удостоверите самоличността си еднозначно – респ. да представите лични документи, клиентски номер, електронна карта и т.н.

Местоположение:

Държава
България
Адрес
гр.Пловдив, ул."Съединение" №42

С нашето Длъжностно лице по защита на данните можете да се свържете директно на:

Ел. поща
dkc5_plovdiv@abv.bg
Телефон
+359 32/261 116

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ И МОДУЛИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Сайтът на "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД ползва и съхранява Вашият IP адрес, с цел правилното функциониране на части от него,на сървърите на хостинг доставчика, при спазване на неговите политики за сигурност, за период не по-дълъг от 12 месеца.Нашият сайт използва аналитични бисквитки, които са важни за коректната му работа.Тези бисквитки служат за коректното отразяване на Вашият глас при оценяването на нашия сайт и не дават никаква информация за Вашите лични данни.Периода на валидност на тези бисквитки е 12 месеца. Администраторът има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, с цел оптимизация на своя уеб сайт.

Google Анализ

Сайтът на "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД използва Google Analytics - услуга за уеб анализ. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics ползва Вашият IP адрес за извършване на анализи,при спазване на своите политики за сигурност, както и така наречените "бисквитки". Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на уеб сайта. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. "Бисквитките" на Google Analytics се съхраняват според член 6 (1) (f) от ОРЗД. Администраторът има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, с цел оптимизация на своя уеб сайт.

Google Карти (Google maps)

Сайтът на "ДКЦ 5-ПЛОВДИВ" ЕООД използва услугата за визуализиране на географско местоположение Google Карти чрез API. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google maps използва така наречените "сесийни бисквитки". Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват правилното функциониране на услугата. Тези бисквитки не дават никаква информация за вашите лични данни. Администраторът има легитимен интерес от правилното функциониране на услугата, за визуализиране на географското си местоположение. Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА УПРАВИТЕЛЯ НА 23.05.2018 Г.